Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πλατανιά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πλατανιά

Τακτική Συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 2/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού οικ. έτους 2018
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 4ο: Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 5ο: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 6ο: Έγκριση του με αριθμ. 4775/26-04-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  περί κατακύρωσης του αποτελέσματος ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 7ο: Έγκριση της με αριθμ.  19/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 8ο: Έγκριση της  με αριθμ. 20/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα «Ψήφιση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης 2018 ΝΠΔΔ» 
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων από ιδία μέσα (τομές αγωγών άρδευσης και άλλες τεχνικές παρεμβάσεις»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρώσεων λόγω τομών τοποθέτησης αγωγών και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Β' ΦΑΣΗ - 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ)» με ανάδοχο του έργου την ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΤΕΕ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ” 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ”Αναδόχου:   Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ-ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Έγκριση προμήθειας οικολογικών επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών στο πλαίσιο δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – Ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Παραχώρηση δικαιώματος  κοινής χρήσης  του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παλαιών Ρουμάτων, για την δημιουργία Έκθεσης Λαογραφικού και Ιστορικού περιεχομένου από το Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων 
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο:  Παραχώρηση δικαιώματος κοινής χρήσης  του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άστρικα για τις ανάγκες στέγασης δράσεων του Κοινωνικού Συλλόγου Άστρικα με την επωνυμία “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” και με έδρα τον Άστρικα  Πλατανιά Χανίων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της Συνδιάσκεψης Πόλης «Κρήτη-Πλατανιάς, 2018» Διαδρομές Νερού ... Διαδρομές Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 έως 6 Μαΐου 2018 στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμβάρι και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Έκδοση από κοινού, εντύπων προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Ν.Χανίων έτους 2018  και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, σε διάφορες εκδηλώσεις  και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Γυμναστικό Σύλλογο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της 8ης Αθλητικής Συνάντησης Στίβου «ΧΑΝΙΑ 2018» και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 22ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μαρκουλάκη Σταύρο του Ευτυχίου, κάτοικο Τ.Κ. Μανωλιόπουλου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 23ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Παπαδάκη Γεώργιο του Δημητρίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 24ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Ανδριανάκη Βασιλική του Στεφάνου, κάτοικο Τ.Κ. Πολεμαρχίου της Δ.Ε. Βουκολίων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 25ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  κ. Βουτσάκη Ιωάννη του Νικολάου, κάτοικο Τ.Κ. Δρακώνας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 26ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν κ. Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 27ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Κιοσέ Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κάτοικο Δ.Κ. Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 28ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Παντελάκη Ιωάννη του Χαραλάμπου, κάτοικο Τ.Κ. Μανωλιόπουλου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 29ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 30ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Στυλιανουδάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 31ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Κωνσταντουδάκη Ελευθερία του Στεφάνου, κάτοικο Τ.Κ. Χρυσαυγής της Δ.Ε. Βουκολίων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 32ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Σεληνιωτάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 33ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 34ο: Έγκριση έκτακτης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά